Kisisel Verilerin Korunması

 

Egebarkod San ve Ticaret Ltd. Şti. kısaca “EGEBARKOD” veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)  ve ilgili alt mevzuat kapsamında, ayrıca Genel Veri Koruma Yönetmeliği GDPR(General Data Protection Regulation) uyarınca, tüm kişi kategorileri için, kişisel verilerin mevzuata uygun olarak elde edilip işlenmesine ve korunmasına büyük önem vermektedir. Kişisel verilerin hangi kaynaklardan elde edildiği, kişisel verileri elde etme ve işleme konusundaki hukuki sebepler, kişisel verilerin hangi amaçlarla elde edildiği ve  işlediği, kişisel verilerin aktarılıp aktarılmadığı ve hangi amaçlarla kimlere aktarıldığı, Kanun kapsamında kişilerin yasal hakları konularında muhatap kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni – Kişisel Veri Politikası  hazırlanmıştır.

EGEBARKOD, kişisel verilerinizi hukuka uygun olarak işlemekte olup, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemekte, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun en uygun güvenlik düzeyini  sağlayarak gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almış bulunmaktadır.

VERİSİNİ İŞLEDİĞİMİZ KİŞİLER                                           
EGEBARKOD, veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıdaki kişi grupları ile sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir.
1-İşçilerimiz,
2-İşçi Adaylarımız(İş başvurusu yapanların deklare ettiği referans kişileri dahil)
3-Stajyerlerimiz ve İşbaşı Eğitim Kursiyerlerimiz,
4-Bireysel Müşterilerimiz(Toptan veya Perakende),
5-Satışın Muhatabı Olmasa Dahi Ödeme İşlemini Yapan Kişiler,
6-Alışverişin Muhatabı Olmasa Dahi, Ürün Yada Kargo Teslim Alan Kişi,
7-Her Türlü Ticari Faaliyetin Tarafları(Müşteri yada Satıcı) veya Ticari Faaliyet Gereği İşbirliği Yaptığımız yada Yapacağımız Kişiler veya Şirketlerin Yetkili yada Çalışanları(Satışa Aracılık, Tedarik, Reklam, Taşıma, Kargo, Destek, Pazarlama, Bayilik, Ulaşım, Referans Kaynakları vb.)
8-Hissedarlar veya Hissedarlık Görüşmesi Yapılan Kişiler,
9-Yasal Müşavir, Avukat ve Danışmanlarımız yada İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre vb. Danışmanlık Şirketlerinin Yetkili yada Çalışanları,
10-Ziyaretçiler,
11-Tüm Veri Sahiplerinin Kanuni Temsilcileri, Ebeveynler, Veli veya Vasileri,
12-Hukuki Süreçlerde Taraf Konumunda Olan Kişiler ve Bunların Yasal Temsilcileri,
13-Şirketimizle Ticari veya Hukuksal Bağlantısı Olmadığı Halde İletişime Geçmiş Olduğumuz Tüm İlgili 3.Kişiler.

İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLER

EGEBARKOD, veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıdaki belirtilen kişisel sağlık verisi, genel ve özel nitelikli kişisel verileri “hukuka uygunluk”, “gereklilik”, “amaca uygunluk” ve “sınırlılık” ilkelerine göre işlemektedir.
1.Kimlik Verisi ve Kişiyi Tanımlayan Veriler
Verisi işlenecek kişilerin adı-soyadı, uyruğu, T.C. kimlik numarası, Türk vatandaşı olunmaması halinde pasaport numarası ve bilgileri veya geçici TC kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hali, cinsiyet bilgisi gibi kimliğe dair tüm verilerdir. İmza ve el yazısı gibi veriler ise kişiyi tanımlayan verilerdir.
18 yaşından küçükler hakkında işlenecek kişisel veriler adı-soyadı, yaş ve ebeveyninin yakınlık derecesidir. Bu kişilere ilişkin kişisel veriler küçüğün kendisinden değil yasal temsilcisinden alınır.
2.İletişim Verisi
İkamet adresi, yazışma adresi, cep telefonu numarası, elektronik posta adresi gibi iletişime dair tüm verileridir.
3.Görsel  ve İşitsel Veriler
Şirket güvenlik kameraları tarafından kapalı devre kaydedilen kamera sistemi ile alınan görüntülerdir. İşçi özlük dosyasında yer alan yada iş başvuru formunda bulunan fotoğraflar da bu kapsamdadır.
4.Özlük Verisi
İşçilerin işe başlama tarihi, ücret, aylık çalışma gün sayısı gibi özlük işlemlerine dair yasa veya iş sözleşmesi gereği işlenen tüm kişisel verilerdir. 
5.Eğitim Verisi
Şirkette çalışan işçiler, işçi adayları, stajyerler veya işbaşı eğitimi kursiyerleri yada ilgili diğer kişiler bakımından eğitim durumuna dair tüm kişisel verilerdir.
6.İş ve Meslek Verisi
Şirkette çalışan işçiler, işçi adayları, stajyerler veya işbaşı eğitimi kursiyerleri yada ilgili diğer kişiler bakımından iş veya mesleğe dair tüm verilerdir. (Mesleki deneyim, diploma, kurs verileri dahil)
7.Yorum ve Şikayet Verileri
Yaptığımız üretimi, satış ve satış sonrası  hizmetleri değerlendirmek amacı ile yorum veya şikayet formuna aktarılan yada  elektronik posta yoluyla gönderilen kişisel verilerdir. 
8.Ziyaterçi Kayıtları
İsim soy isim, taşıtla gelinmiş ise  taşıt plakası ve kimi ziyaret edeceği, ne için ziyaretçi edeceği, var ise temsil ettiği firma gibi bilgiler
9.Konum veya Lokasyon Verisi
Kişilerin herhangi bir yolla ve kendi rızası ile ilettiği  adres veya konum verileridir.
10.İşlem Güvenliği Verisi(IP Verisi ve Çerezler)
IP adresi, tarayıcı bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış ve parola bilgileri,(Mac ID, IP adres bilgisi, internet sitesi giriş çıkış ve  parola bilgileri) bu kapsamdadır.
11.Hukuki Veriler
Kişilerin davacı, davalı olmalarına ilişkin tüm veriler ve icra verileridir. Şirkette çalışan işçiler ve şirketle davası yada icra takibi bulunan herhangi bir kişiyle ilgili verilerdir.
12.Finansal Veriler
Kişilerin banka hesap numarası, IBAN numarası, Konaklama ve diğer harcama bilgileri, ödeme bilgileri, uyruk ve dil bilgileridir.
13.Sağlık Verileri
İşçilerin, işçi adaylarının, stajyer ve işbaşı eğitim programlarına tabi kişilerin özlük dosyasında yer alan sağlık raporu ve diğer tıbbi belgeler de bu kapsamdadır.  
Ayrıca Covid-19 veya diğer bulaşıcı salgın hastalık riskine karşı ziyaretçi ve diğer ilgili kişilerin ateş ölüm sonuçları, temas bilgileri, seyahat ve diğer verileri de formlara yada bilgisayara kaydedilerek işlenebilecektir.
14.Taşıt ve Plaka Verisi
Şirkete ait otopark veya özel vale hizmetinden faydalanılması halinde araç ve aracın plaka verileri bu kapsamdadır.
15.Müşteri İşlem Verileri
Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek, gişe dekont, sipariş bilgisi, talep bilgisi vb. bu kapsamdaki verilerdir.
16.Kılık Kıyafet Verileri
Beden ölçüsü verisi vb. demirbaş, üniforma, malzeme ve ayakkabı numarası vb. veriler bu kapsamdadır.
17.Biyometrik Veriler
Parmak izi, bu kapsamdadır. Bu veriler sadece işyeri çalışanlarının veya stajyer yada işbaşı eğitim kursiyerleri hariç) işe devam sürecinin takibi için işlenebilmektedir.
18.Risk Yönetimi Verileri
Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için işlenen veriler bu kapsamdadır.
19.Fiziki Mekan Güvenliği
Çalışan, tedarikçi, tedarikçi çalışanları, potansiyel müşteri ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, güvenlik kamerası kayıtları bu kapsamdaki verilerdir.  
20.Aile Verisi
İşçilerin AGİ(Asgari Geçim İndirimi) hesaplamalarının yapılabilmesi için işçinin medeni hali ve çocuk sayısı bilgilerinin işlenmesi gerekmektedir.

III.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 

A.KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ

1.Kişisel Verilerin Hangi Kanallarla ve Nasıl Toplandığı
Kişisel Verileriniz;
1.1.Ticari faaliyetin gereği olarak iş ilişkisi yapılan(Bireysel yada Toptan Satış Yapılan Müşteri yada Satıcı) kişi ve şirket yetkili yada ilgili şirketlerin çalışanlarının sözleşme ve diğer ticari faaliyet belgeleri üzerinde, iletişim platformlarında kişisel verilerin yer alıyor olması nedeniyle.
1.2.Yasal Müşavir(SMMM ve YMM) Avukat ve Danışmanlarımız yada danışmanlık şirketlerinin yetkili yada çalışanlarının sözleşme veya diğer ticari faaliyet belgeleri üzerinde  kişisel verilerin yer almakta olması nedeniyle.
1.3.Web sitesine yapılan girişlerden cihaz kimlik bilgisinin kaydedilmesi şeklinde veri elde edilmesi sonucunda.
1.4.Şirketin www.egebarkod.com web adresi üzerinden elektronik ticaret kapsamında alışveriş yapılmasına yarayacak bilgilerin talep edilmesi.(Şirketimiz tarafından yönetilmekte olan www.egebarkod.com  kullanımı nedeniyle elde edilen kişisel veriler)
1.5.Bireysel müşteri(Toptan veya Perakende) alışveriş kapsamından oluşan bilgiler nedeniyle. 
1.6.Satışın muhatabı olmasa dahi ödeme işlemi yapan yada ürün teslim alan kişinin bilgilerinin alınması nedeniyle.
1.7.İşçilerin işçi özlük dosyasında kanunen ve iş sözleşmesi gereğince bulunması gereken kayıt ve belgelerde kişisel verilerin yer almakta olması.
1.8.Stajyer veya işbaşı eğitim kursiyerleri hakkında kanunen düzenlenmesi gereken kayıt ve belgelerin oluşturulması nedeniyle.
1.9.İşçi adaylarından iş başvurusu sırasında işçi seçimine yarayacak gerekli kişisel bilgilerin talep edilmesi yada iş başvuru form yada belgesinde kişisel verilerin yer almakta olması.
1.10.EGEBARKOD ile ticari veya hukuksal bağlantısı olmadığı halde iletişime geçtiğimiz veya bizlerle iletişime geçilmesi halinde, 3.kişilerin, iletişim platformlarında kişisel verilerin yer almakta olması sonucunda.
1.11.Şirket web sitesinde kullanılan çerezler sonucunda.
1.12.Benzer şekilde diğer yasal verilere erişim sonucunda.
Elde edilebilmektedir. 

B.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLER

1.Kişisel Verilerin Toplanma ve İşlenme Amaçları
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile işlenecektir:
1.1.Kimlik doğrulaması yapılabilmesi,
1.2.Tedarik, lojistik, dış kaynak kullanımı, satışa aracılık, izin veya ruhsat yada vize işlemleri, seyahat işlemleri,
1.3.Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve faaliyet konusuna dahil her türlü işin ve işlemin yasal çerçevede yürütülebilmesi(Örneğin Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde kolluk kuvvetlerine yapılması öngörülen bildirim yükümlülüğü, Vergi Dairesi ve SGK’ya yapılacak bildirimler ve tüm resmi kurum işlemleri bu kapsamdadır)
1.4.Her türlü ticari faaliyet ve işletmecilik gerekleri,
1.5.Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi,
1.6.Mali kayıt ve belgelerin muhasebe standartlarına uygun bir şekilde oluşturulması ve saklanması,
1.7.Elektronik ticaretin koşul ve gereklilikleri,
1.8.Sosyal uygunluk ve benzeri amaçlarla yapılan iç denetimler gereğince,
1.9.İnsan kaynakları yönetimi ve kalite departmanları tarafından eğitim verilmesi,
1.10..İç denetim ve bilgi işlem departmanı tarafından kötüye kullanım yada yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
1.11.Kalite, bilgi işlem bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
1.12.Şirket yönetiminin iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim ve faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi,
1.13.Şirketin almış olduğu zorunlu veya ihtiyari danışmanlık hizmetlerinin gereği gibi yürütülebilmesi. 

2.Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz;
-6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
-1774 sayılı Kimlik Bildirim Kanunu,
-4857 sayılı İş Kanunu,
-Çevre Mevzuatı
-Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve Genel Sağlığa Dair Tüm mevzuat
-Vergi Mevzuatı,
-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
-6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu,
-Çevre Mevzuatı,
-Diğer ilgili mevzuat,
Olarak belirtilebilecek hukuki sebeplerle ile işlenecektir.

C.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Kişisel verileriniz,
-6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
-1774 sayılı Kimlik Bildirim Kanunu,
-4857 sayılı İş Kanunu,
-Çevre Mevzuatı
-Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve Genel Sağlığa Dair Tüm mevzuat
-Vergi Mevzuatı,
-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
-6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu,
-Çevre Mevzuatı,
-Diğer ilgili mevzuat,
Hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda;
-Bankalar ve finans kuruluşları,
-Kredi kartı şirketleri ve üçüncü kişi ödeme hizmeti sağlayıcıları,
-Özel sigorta şirketleri (BES-Zorunlu veya ihtiyari bireysel emeklilik, sağlık, hayat sigortası ve benzeri),
-Sosyal Güvenlik Kurumu,
-Vergi Daireleri,
-Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
-Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,
-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,  
-Yetkili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar,
-Adli makamlar, icra daireleri, arabulucular,
-Yazılı olarak yetki verilmiş kanuni temsilciler, veli ve vasiler,
-Sözleşme kapsamında çalışmakta olduğumuz avukatlar, bağımsız denetim kuruluşları, özel denetim şirketleri, vergi danışmanları ve denetçiler de dahil olmak üzere danışmanlık hizmeti alınan tüm gerçek veya tüzelkişiler,
-Noterler,
-Hastaneler ve diğer tüm sağlık kuruluşları,
-Düzenleyici ve denetleyici kurumlar,
-İşçilerimizin, stajyerlerimizin veya şirketimizle herhangi bir sözleşme gereğince ilişkisi olan kimselerin hesabının bulunduğu bankalar,
-Hizmetlerinden faydalandığımız veya iş birliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, tüm destek hizmet sağlayıcılarımız,
-İş ortakları,
-Hissedarlar ve hissedarlık görüşmesi yapılan gerçek yada tüzelkişiler,
-Dış kaynak hizmet sağlayıcılar,
-Kargo veya kurye şirketleri,
-Hava, kara veya deniz yolcu taşıma şirketleri,
-Çalışanlarına veya hissedarlarına konaklama hizmeti organize edip sunan şirketler,
-Acenteler,
-Satışlara aracılık eden  tüm şirket ve elektronik ticaret(satış web siteleri)şirketleri veya şahıs işletmeleri,
-Arşiv firmaları,
-İşyeri Hekimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği  Aktarılıyor(OSGB Firması)
İle Paylaşılabilecektir.

IV.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK ÖNLEMLERİMİZ ve TAAHHÜTLERİMİZ
EGEBARKOD, veri sorumlusu sıfatıyla, yukarıda belirtilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri(amaç ve kişi grubu ile sınırlı) kendi bünyesinde fiziki ve elektronik ortamlarda büyük bir hassasiyetle ve mevzuat hükümlerine tam riayet ederek, her türlü idari ve teknik tedbirleri alarak korumaktadır.
EGEBARKOD, VERBİS sistemine de kaydettiği üzere kişisel verilerinizin korunması konusunda her türlü idari ve teknik tedbiri almıştır.
EGEBARKOD, tüm kişisel verileri korumayı peşinen taahhüt eder. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirilmektedir.
EGEBARKOD, elde ettiği kişisel verileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacak ve amacı dışında aktarmayacaktır.
EGEBARKOD, kişisel verileri, dış kaynak hizmet sunucuları ve tedarikçiler, danışmanlar veya avukatlar ile paylaşması(aktarması) durumunun zorunlu ve gerekli olduğu haller için, aktarım gruplarına yönelik, tüm uyarı ve rıza beyanları, taahhütnameleri hazırlayarak imzalanmasını sağlamış ve bu konuda kontrol faaliyetini  hayata geçirmiştir.

V.ÇEREZLER ÜZERİNDEN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
EGEBARKOD, web sitesinde zorunlu-sınırlı çerez konumlandırması yapmaktadır. Web sitemizin kullanımı sırasında, IP adresi, tarayıcı bilgileri. (Mac ID, IP adres bilgisi, internet sitesi giriş çıkış ve  parola bilgileri) alımı her zaman yapılan bir uygulama değildir.

VI.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONUSUNDA HAKLARINIZ
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği Veri Sorumlusu olarak EGEBARKOD’ya aşağıda belirtilen yollarla başvurarak, kimliğinizi doğrulamanız/ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunması konusunda haklarınızı kullanabilirsiniz.

A.KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ
Kişisel verisi işlenen kişi grubu kapsamında iseniz;
1.Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2.Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
3.Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun işlenip işlenmediğini öğrenme,
4.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5.Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
6.Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme(Kanunen veya herhangi bir sözleşme gereği işlenenler ve işleme/saklama süresi dolmamış olanlar bu kapsamda değildir)
7.Kişisel verilerinizin üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini ve kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ilgili üçüncü kişiye bildirilmesini, bu talebin iletilmesini isteme,
8.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9.Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğrama hallerinde zararı kanıtlayıcı belgeleri de sunarak zararın giderilmesini talep etme,
Haklarına sahip bulunmaktasınız.
Kişisel verilerinizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesi) EGEBARKOD’dan talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre şirketimizce değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz konusunda EGEBARKOD’dan her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

BAŞVURU HAKKI KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca, aşağıdaki haller Kişisel Verileri Korunnası Kanunu’nun  kapsamı dışında tutulduğundan kişisel veri sahiplerinin başvuru haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:
-Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
-Kişisel verilerinin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
-Kişisel verilerinin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
-Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, aşağıdaki durumlarda da hakların ileri sürülebilmesi mümkün değildir:
-Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
-İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
-Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturması veya kovuşturma için gerekli olması.
-Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

B.HAKLARINIZI KULLANMAK İÇİN ŞİRKETİMİZLE İRTİBATA GEÇME YOLLARINIZ
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınızı;
1.Şirketimiz genel merkezinin bulunduğu  Kocasinan Merkez Mahallesi Bağcılar Yolu No:5 Bahçelievler İstanbul adresine gelerek, personel yada muhasebe departmanından yada  ilgili diğer bir departmanından yada şirketin www.egebarkod.com  şeklindeki web adreslerinden edilecek Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Başvuru Formu’nu  doldurup imza karşılığı  Şirketimize “teslim alan kişi” imzası karşılığı bizzat  teslim ederek,
2.Hazırlayacağınız amaca uygun ve detaylı başvuru yazısını Noter kanalıyla Şirkete göndererek,
3.Veri sorumlusu EGEBARKOD’nın [email protected] olan güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresine elektronik posta yollayarak,
Kullanabilirsiniz.
Talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla Şirket tarafından ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidi istenebilir.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz iş günü içinde kural olarak ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyete yol açması halinde Şirket, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtildiği üzere, toplam 100(Yüz) TL’yi aşmayan bir ücret talep edilebilecektir. Başvurunuzun Veri Sorumlusu olan Şirketimiz hatasından kaynaklanması halinde  var ise ödemiş olduğunuz ücret tarafınıza iade edilecektir.
Kişisel Verilerin Korunması konusunda sadece usulüne uygun talepleriniz dikkate alınacaktır.  

RIZA ve ONAY
İşbu Aydınlatma Metnini okuduğunuzda, bu kapsamda Egebarkod San ve Ticaret Ltd. Şti.’nin bir veri işleme süreci gerçekleştirdiği hususu hakkında tam ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunuzu ve kişisel verilerinizin işlenmesi süreçleri ile ilgili bilgilendirildiğinizi ve kişisel verilerinizin işlenmesine rıza verdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Egebarkod San ve Ticaret Ltd. Şti.
İletişim Linki: www.egebarkod.com            
E-Mail:  [email protected]
Adres: 1594/1 SOKAK NO:44 Bayraklı - İZMİR Telefon: +90 232 435 39 39